Preventie

Bedrijfsfysiotherapie en Advies rondom arbeid en gezondheid

RI&E

Een RI&E is een onderdeel van het arbobeleid binnen een organisatie of bedrijf. Hiermee wordt een overzicht gemaakt van alle risico’s die bij een bedrijf kunnen voorkomen. Zo kunnen de risico’s gestructureerd opgepakt worden via een Plan van Aanpak (PvA).

Organisaties met 25 medewerkers of minder kunnen gebruik maken van een in de branche aangemelde RI&E, deze hoeft dan niet getoetst te worden. De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een RI&E vormt een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. In het PvA worden alle aandachtpunten benoemd met de te nemen maatregelen en binnen welke tijd.

Via Greet at Work wordt gekozen voor de nieuwe benadering van de participatieve RI&E, werknemers worden betrokken bij het proces om deze zo beter bij de belevingswereld van de werknemers aan te laten sluiten. Veelal worden knelpunten dan ook beter opgelost en geborgd.

Stoelmassage

Wilt u preventief uw medewerkers de mogelijkheid bieden kort te ontspannen tijdens hun werkzaamheden om daarna de draad weer fris op te pakken? Dan is stoelmassage een goed idee. Naast de ontspannende stoelmassage kunnen er altijd vragen gesteld worden over de werkplek of eventueel aanwezige klachten. Dat is zeker de meerwaarde van Greet at Work. U kunt hier bv een vaste frequentie voor afspreken als maandelijks terugkerende actie.

Duurzame inzetbaarheid

Als we spreken voer duurzame inzetbaarheid betekent dat dat werknemers gedurende hun werkzame leven hun werkzaamheden goed kunnen verrichten.

In de huidige maatschappij is een loopbaan meer dan alleen een baan, positie of rol. Het is een ontwikkelingsproces van vooruitgang, waarvoor zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijk zijn (Baruch, 2004).

Een voorwaarde voor een goede inzetbaarheid van medewerkers is de gezondheid. Deze is in grote mate van invloed op de werkprestaties, doordat niet alleen verzuim kan worden voorkomen, maar ook de arbeidsproductiviteit zal toenemen, wanneer mensen zich goed voelen. Van belang is daarbij zeker ook aandacht te besteden aan de groep medewerkers die niet verzuimt omdat deze groep vele malen groter is dan de verzuimende groep.

Verschillende handelingen als onderdeel van de werkzaamheden zoals tillen & dragen, duwen & trekken, trillen & schokken, statische werkhoudingen, repeterende bewegingen en de energetische belasting  kunnen leiden tot fysieke klachten. Daarnaast kunnen stressoren als de organisatiecultuur, beslissingsruimte, taakinhoud en werkdruk leiden tot mentale overbelasting wat zich kan uiten in de vorm van stress.

Wij kunnen binnen uw bedrijf de juiste lijnen uitzetten om zo aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Opleiding tot ergocoach

Het opleiden van ergocaoches is een duurzame stap. De wet Poortwachter is met ergocoaches goed uit te voeren. De ergocoach houd de allereerste signalen onder controle, hiermee wordt ziekteverzuim in de kiem gesmoord.

Training “het nieuwe werken”

In deze training leert men hoe men werkzaamheden kan verrichten zonder verlies van productiviteit middels participatieve ergonomie.

Opleiding tot preventiemedewerker

Een preventiemedewerker leert het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het adviseren van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging.

Tilcursus

Tijdens de  tilcursus worden medewerkers bewust gemaakt van de risico’s van tillen en fysieke belasting. Het dagelijks dragen en of tillen van voorwerpen kan zorgen voor klachten wat weer tot verzuim kan leiden.

Met deze cursus worden medewerkers getraind in het herkennen van de risico’s door uitleg en maken van film/foto waardoor men ziet wat er gebeurt. De tilcursus vindt plaats tijdens het werk waardoor het aansluit op de werkzaamheden van de medewerker(s). Het is op de praktijk gericht, er wordt samen met de medewerker(s) gekeken naar oplossingen. Deze cursus wordt gegeven voor medewerkers met fysiek zware beroepen waarbij veel sprake is van tillen, duwen, trekken en reiken.

De cursus zal verzorgd worden door een geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut.

Deze cursus kan in groepsverband gegeven worden als het gelijke functies betreft of individueel.

Spreekuur preventief/curatief

De (bedrijfs)fysiotherapeut is regelmatig op het bedrijf aanwezig, beantwoord vragen gericht op fysieke belasting en klachten gekoppeld aan het houdings en bewegingsapparaat. Een bekend voorbeeld daarvan zijn kansklachten (klachten armen, nek en schouders).

Er kan gehandeld worden vanuit preventief gezichtspunt om  klachten of uitbreiding van klachten te voorkomen. Wanneer een medewerker al klachten heeft kunnen deze behandeld worden en kan er tevens uitgebreid aandacht zijn voor oplossingen om klachten te reduceren of voorkomen door bv een bezoek aan de werkplek en evaluatie van de werkzaamheden.

Vergoedingen

Stoelmassages kunnen op diverse manieren als integraal onderdeel van het arbo beleid worden ingezet. Bedrijven hebben vanaf 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Een aantal uitdrukkelijk benoemde zaken zijn belastingvrij. Zo ook bepaalde kosten ten behoeve van de gezondheid van werknemers. Kosten die vallen onder Arbovoorzieningen vallen  binnen deze fiscale vrijstelling.

Een stoelmassage kan onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking gesteld worden:

* U hebt als werkgever een arboplan waar de stoelmassage in alle redelijkheid deel vanuit maakt
* De massage vindt tijdens werktijd plaats
* De werknemer betaalt geen eigen bijdrage

Andere zaken ten behoeve van de gezondheid van de werknemer zoals bijvoorbeeld bijdragen voor lidmaatschappen aan sportclubs vallen in de categorie ‘belastbaar loon’ of ‘eindheffingsloon’. In deze laatste categorie is de vergoeding of verstrekking vrij voor zover de werkgever de vrije ruimte nog niet opgesoupeerd heeft.

Werkplek subsidie

Een van uw werknemers heeft beperkingen vanwege een ziekte of handicap, maar kan volgens de arbeidsdeskundige van UWV nog wel werken. Als werkgever heeft u dan de plicht deze werknemer aan het werk te houden, binnen uw eigen bedrijf of bij een ander bedrijf, dit in het kader van de wet verbetering Poortwachter. Als de werknemer in dienst blijft zijn er een aantal voordelen en vergoedingen. Een aanpassing aan de werkplek kan vergoed worden door het UWV.

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare voorzieningen werk aanvragen.

Dit kan als de werknemer een contract voor minimaal zes maanden bij u heeft. Gebruik hiervoor :  Aanvraag vergoeding voorziening werkgever. Stuur het ingevulde formulier naar de afdeling Inkoop Re-integratie van het kantoor van UWV WERKbedrijf in uw regio.

Let op! U dient de originele factuur en/of offerte mee te sturen! Wij zijn u hierin graag behulpzaam.
Klik op deze link voor het formulier: Aanvraag vergoeding voorziening werkgever